Coach inom

Kommunikation via skådespelarteknik

Vill du bli tryggare, mer uttrycksfull och övertygande i din kommunikation?
Låt dig tränas av ett scenproffs!

Jag har över 25 års erfarenhet av scenspråk vid teater och film, och mer än 10 års yrkeserfarenhet av att träna näringslivschefer inom kommunikation via skådespelarteknik. En skådespelares arbete handlar om att vara autentisk, uttrycksfull och att nå fram med sitt budskap. Ovärderliga färdigheter för dina möten – både live och digitalt.

De redskap jag lär ut får du användning för i din kommunikation till andra – vare sig det gäller en dragning inför en enskild person, en mindre grupp eller inför en större publik. Tekniken fungerar lika fint när du ska tala om finansiell eller teknisk data, som när du ska berätta om en omorganisation, medverka på ett seminarium eller vill engagera din personal i en fråga.

Individuell coachning:
Känner du stress inför din presentation? Ska du gå på arbetsintervju? Har du ett viktigt medarbetarsamtal? Jag hjälper dig att bygga upp texten och tränar dig i hur du på ett effektivt sätt förmedlar ditt budskap. Jag kan även agera motspelare så att du får öva på hur du besvarar mottagandet. Du får konkret feedback utifrån ditt behov.

Individuell coachning i grupp:
Om du vill träna mer allmänt på ditt sceniska uttryck och din kommunikation så skräddarsyr jag program för dig och dina kollegor. Det är extra positivt att träna i grupp då du lär dig lika mycket av att iaktta övriga deltagare. Jag förbereder ett antal övningar och träningen sker individuellt. Var och en av er utmanas och peppas med uppskattande feedback utifrån era enskilda behov.

Ditt digitala uttryck:
Vi kan även träna på ditt digitala uttryck. Hur når du fram genom zoom-kameran?

MIN BAKGRUND

Verksam som skådespelare sedan 1989. Guldbaggenominerad och tilldelad pris som Bästa kvinnliga skådespelare vid Nordiska Filmfestivalen i Haugesund. Har medverkat i ett 40-tal film- och TV-produktioner, samt spelat ett 20-tal huvudroller på landets teatrar som Stockholms Stadsteater.

Utbildad vid Teaterhögskolan i Göteborg 1997 – 2001. Vidareutbildad inom regi och manus vid bl.a. Stockholms Dramatiska Högskola och yrkeshögskolan Alma Manusutbildning.

Debuterade som filmregissör 2015 med filmen Min farmor och förintelsen (TV4) för vilken jag tilldelades stipendium från Bindefelds Stiftelse. Filmen distribueras i skolor där jag också föreläser.

Certifierad handledare inom kommunikation på Ledarstudion och tio års erfarenhet av att träna näringslivschefer inom skådespelarteknik och scenspråk.

REFERENSER

”På kort tid har arbetet med Sara givit mig viktiga insikter och verktyg som kommer förbättra presentationer och andra framträdanden i mitt professionella yrkesliv. Sara är verkligen ett proffs!”
/Tom Dahlén, Sverigechef  ARROW ELECTRONICS

”Sara är synnerligen stringent, analytisk och tydlig i sina instruktioner. Hon får snabbt gruppens och individernas förtroende och hon får dem att våga pröva, leka med och ta fram användbara sidor av sin personlighet som de knappt själva vågade tro fanns där.”
/Astrid Assefa, Regissör, scenspråkshandledare Ledarstudion, f.d. TEATERCHEF Dalateatern och ORDFÖRANDE för Dramatiska Institutets styrelse

”I rollen som handledare har Sara utvecklat en fantastisk förmåga att instruera övningar, handleda/coacha deltagarna till att utforska sig själva, gå utanför komfortzonen, arbeta med scenisk närvaro, komma i kontakt med sig själva och sina känslor, berätta berättelser som berör och att improvisera. Sara har också en väldigt fin förmåga att ge konkret feedback som gör att deltagarna utmanas och utvecklas under övningarna. Det är lätt och roligt att arbeta med Sara i våra handledarteam då hon är väldigt lyhörd och inkännande, förberedd och påläst för att varje övning ska ge önskat resultat, duktig på att ge och ta emot feedback och har en väldigt varm utstrålning som skapar positiv energi i rummet. Sara får alltid höga betyg av deltagarna i våra utvärderingar. Jag är övertygad om att Sara är en mycket kompetent regissör med sin fina kommunikations-, ledarskaps- och pedagogiska förmåga.”
/Marie Molin Huvudhandledare och vice VD på Ledarstudion

”Jag lämnade Saras workshop med ett stort leende och kände mig sugen på att hålla nästa stora presentation för min personal. En mycket inspirerande workshop som gav bra handgripliga tips som kan användas direkt nästa arbetsdag.”/em>
/Mathias Aronsson, vice VD WALLENSTAM

”Jag lämnade Saras workshop med ett stort leende och kände mig sugen på att hålla nästa stora presentation för min personal. En mycket inspirerande workshop som gav bra handgripliga tips som kan användas direkt nästa arbetsdag.”

/Mathias Aronsson – vice VD WALLENSTAM AB

”Sara är proffsig, kunnig och organiserad! En fantastiskt givande workshop! Jag är så tacksam över alla nya insikter, erfarenheter och råd som vidareutvecklar mitt ledarskap till en ännu högre nivå.”

/Jasmine Riahi Andersson – Senior marketing manager KLARNA AB

KOMMANDE KURSER

Weekend-kurs på anrika Sigtunastiftelsen 21-23 maj.

Välkommen att vässa dina kommunikationsverktyg tillsammans med skådespelaren Sara Sommerfeld vid en tidseffektiv weekendkurs. Kursen kombineras med yoga och meditation på vackra Sigtunastiftelsen – för att maximera din närvaro i nuet och ge dig tid till att lära känna din fulla potential.

Denna weekend ger dig en grundkurs i kommunikation genom skådespelarteknik under ledning av skådespelaren Sara Sommerfeld. Under helgen ingår rekreation genom yoga och meditation med Barbora Furskog, legitimerad och erfaren yogalärare. Den fysiska aktiviten är en nyckel till att integrera dina nya kunskaper. Boende på Sigtunastiftelsen ingår samt måltider av ekologiska och närproducerade råvaror för att ytterligare främja helhetsupplevelsen.

Kursen är till för dig som vill avdramatisera det här med att stå inför folk och tala. Efter kursen ska du både våga och vilja prata inför folk, och ha med dig verktyg för att förbereda presentationer som dina kunder och kollegor ser fram emot. Verktygen är effektiva vid både fysiska och digitala möten.

Workshopen består av praktisk och individuell träning i en mindre grupp. Sara kommer att utmana och peppa dig med uppskattande och konkret feedback utifrån just ditt enskilda behov.

Detta ingår:

 • 10 timmars Workshop med Sara Sommerfeld
 • 3 Yoga- och Meditationspass med Barbora Furskog
 • 2 nätter i Sigtunasstiftelsens personligt inredda rum
 • 2 lyxiga helgfrukostar
 • 1 lunchbuffé
 • 2 x eftermiddagskaffe
 • 2 x 2-rätters middagar

Max 8 deltagare. Workshopen kommer vara Covid-anpassad med gott om utrymme för avstånd och Sigtunastiftelsen följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Du får bland annat lära dig:

 • Presentationsteknik och tydlighet
 • Hur du förbereder dig på kort tid
 • Nå fram med ditt budskap på ett effektivt sett
 • Hur du framför en text personligt och uttrycksfullt
 • Att inspirera och övertyga med känslor
 • Hitta din autenticitet när du pratar inför folk

Kursen är för dig som vill:

 • Få konkreta verktyg inför dina presentationer
 • Bli trygg i att tala inför folk
 • Knäcka koden för inspirerande presentationer
 • Bli tydligare i din kommunikation till andra
 • Utvecklas genom konstruktiv feedback från kursledaren

Information
Börjar: 21 maj, 2021 16:30 (incheckning från 15:00)
Slutar: 23 maj, 2021 13:00
Rabatterat introduktionspris: SEK 7270 inkl moms (ordinarie pris SEK 14 540)
Adress: Sigtunastiftelsen, Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4
Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefon: 08 592 589 00
Webbplats: sigtunastiftelsen.se

OBS! För att boka väljer du ankomstdatum 21 maj och sedan 2 nätter.
Klicka på sök och sedan på Paket & erbjudanden.
Längst upp på sidan vid ”Jag har en kod”, uppge följande kod: SARA

Välkommen att vässa dina kommunikationsverktyg tillsammans med mig!

Kontakta mig för mer info och pris: info@sarasommerfeld.com

Coach in communication via acting technique

Do you want to be more confident, expressive and convincing in your communication?
Welcome to train with a stage professional!

I have over 25 years of stage experience within theater and film, and more than 10 years of professional experience in training business executives in communication via acting techniques. An actor’s work is about being authentic, expressive and to reach out with a message – invaluable skills for your meetings, both live and digital.

The tools I teach are very useful in your communication with others – whether it is a speech in front of one individual, a small group or in front of a larger audience. The technique is just as useful for communication of financial or technical data, as for participation in a seminar or when you need to inform your staff about a reorganization or engage them in an import issue.

Individual coaching:
Do you feel stress before having a speech? I can help you to build content and train you in how to convey your message in an effective way. I can also act as an opponent so that you can practice on how to respond. I will give you concrete feedback based on your specific needs.

Individual coaching in groups:
If you want to train more generally on your expression and communication skills, I can tailor a program for you and your colleagues. It is extra positive to train in a group as you learn just as much from observing other participants. I prepare a number of exercises and the training takes place individually even if in a group with others. Each of you is challenged and peppered with appreciative feedback based on your individual needs.

Your digital expression:
We can also practice on your digital expression. How do you communicate through the zoom camera?

BIOGRAPHY

Im a working actor since 1989. Nominated for the Swedish Academy Award (Guldbagge) and awarded the prize for Best Female Lead at the Nordic Film Festival. Ive participated in more than 40 film and TV productions, and played about 20 main roles on the national theaters.

Educated at the Theatre Academy in Gothenburg 1997 – 2001, and in directing and screenwriting at Stockholm University of the arts and Alma manusutbildning.

Debuted as a film director in 2015 with the film My grandmother and the Holocaust (TV4) for which I was awarded the prestigeous scholarship from the Bindefeld Foundation. The film is distributed in schools where I also give lectures.

Certified coach in communication at Ledarstudion and ten years of experience in training business managers in acting technique.

REFERENCES

“In a short time the work with Sara has given me important insights and tools that will improve presentations and other appearances in my professional life. Sara is a true PRO! ”
/ Tom Dahlén, Regional sales manager, ARROW ELECTRONICS

“Sara is extremely stringent, analytical and clear in her instructions. She quickly gains the trust of the group and the individuals and she makes them dare to try, play with and develop useful sides of their personality, that they hardly dared to believe exist. I look forward to seeing Sara’s film and theater directing in the future. “
/ Astrid Assefa, Theatre director Dalateatern and chairman of the board of the Dramatic Institute

“In the role of acting coach, Sara has developed an amazing ability to instruct exercises, guide / coach participants to explore themselves, go outside the comfort zone, work with scenic presence, get in touch with themselves and their emotions, tell stories that touch the audience and to improvise. Sara also has a beautiful ability to give concrete feedback that challenges and develops the participants during the exercises.
It is easy and fun to work with Sara in our coaching teams as she is very responsive and accommodating and well prepared to give every exercise the desired result. She is good at giving and receiving feedback and has a very warm radiance that creates positive energy in the room. Sara always gets the highest ratings from the participants in our evaluations. I am convinced that Sara is a very competent director with her fine communication, leadership and pedagogical ability. ”
/ Marie Molin, Vice President Ledarstudion

“I left Sara’s workshop with a big smile and felt an urge to hold the next big presentation for my staff. A highly inspiring workshop that provided good tangible tips that can be used immediately the next working day. ”
/ Mathias Aronsson – Vice President WALLENSTAM AB

”I left Sara’s workshop with a big smile and felt an urge to hold the next big presentation for my staff. A highly inspiring workshop that provided good tangible tips that can be used immediately the next working day. ”

/Mathias Aronsson – Vice President WALLENSTAM AB

”Sara is professional, knowledgeable and organized! A fantastically rewarding workshop! I am so grateful for all the new insights, experiences and advice that further develop my leadership to an even higher level.”

/Jasmine Riahi Andersson – Global lead, Senior marketing manager KLARNA AB

Welcome to sharpen your communication tools together with me!

Please contact me for more info: info@sarasommerfeld.com

        

©2020 SARA SOMMERFELD | WEBPROD BLOMILL